Урбанизам и комунални дејности

Објавено на: 12.07.2010 - 15:36

Документи

СЕА Форма за УБ5
СЕА Форма за Уб1
СЕА Формулар-Прилог
Одлука за неспроведување на СОЗС
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА за ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТУРКТУРА за изградба на канали за одведување на отпадни води 90-121
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА за ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТУРКТУРА за изградба на канали за одведување на отпадни води 1-89
ОБЈАВА за изградба на лесна и незагадувачка индустрија и компатибилни класи на намена во Општина Илинден
Стратегија за модернизирање и забрзување на постапките за издавање Одобренија за градење и интегрирано управување со податоци
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ГАСОВОД ОД ТИРЗ СКОПЈЕ 1 ДО КАСАРНА СТРАШО ПИНЏУР СКОПЈЕ, КО БУНАРЏИК, КО МИЛАДИНОВЦИ И КО КАДИНО - ОПШТИНА ИЛИНДЕН
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ЛУПД ЗА ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ КОМПЛЕКС КП 460 КО ТЕКИЈА И КП 360 КО БУЈКОВЦИ, ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Локална урбанистичка планска документација за повеќенаменски комплекс КП460 КО Текија и КП360 КО Бујковци
Нацрт А Дозволата за усогласување со оперативен план за ОКТА Рафинерија на нафта
Барање за правосилност за управен акт
Барање за извод од урбанистички план
Барање за изработка на урбанистички план
Барање за уверение на катастерска парцела
Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за Локална урбанистичка планска документација за КП1762/2, КО Илинден
Стратегиска оцена на животната средина за Потисен цевовод од м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден
Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за Локална урбанистичка планска документација за дел од КП289/1, КО Ајватовци
Локална урбанистичка планска документација за дел од КП289/1, КО Ајватовци
Државен автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух - Месечен извештај Август 2010
УПННМ ОКТА Планска Документација нацрт Јуни 2009г. синтезен приказ
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА-ОКТА
Образец за оперативен план
Образец за барање Б-дозвола за усогласување со оперативен план
Образец за барање Б интегрирана еколошка дозвола

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013