Урбанизам и комунални дејности

Објавено на: 12.07.2010 - 15:36

Документи

Општ Акт за Бучинци
Општ Акт за Дељадровци
Општ Акт за Текија
Општ Акт за Мршевци
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА С. ИЛИНДЕН, СО РАЗРАБОТКА НА БЛОК 3, 4, 5, 13, 14, 24, 26, 32, 33, ОПШТИНА ИЛИНДЕН
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА МАРИНО СО РАЗРАБОТКА НА БЛОК 4-6-9-12 ОПШТИНА ИЛИНДЕН НАЦРТ ВЕРЗИЈА
Урбанистички план Илинден блок 26
Одлука и Формулари за СОЖС за УПС Марино
Одлука и Формулари за СОЖС за УПС Илинден
Стопански комплекс Илинден
Локална урбанизтичка документација - здравстен дом - Миладиновци
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА С. КАДИНО, СО РАЗРАБОТКА НА БЛОК 2, 3, 12, 16, 17, 19, ОПШТИНА ИЛИНДЕН
СЕА за ЛУПД за амбуланта во Миладиновци
СЕА Форма УПС Кадино
Објава за СОЖС
Соопштение за јавна презентација и јавна анкета за УПВНМ Кадино, Локалитет 19
Соопштение јавна презентација и јавна анкета за хотелски комплекс Белви
Одлука и формулари за неспроведување на СЕА за ЛУПД Белви-КО Илинден
Одлука и Формулари за спроведување на СЕА за УПВНМ Кадино-Локалитет 19
Одлука за неспроведување на СЕА за ЛУПД за Стопански комплекс на КП 390,391,392 и 1172 КО Ајватовци
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена СЕА Бунарџик
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена СЕА Кадино
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА УП ЗА СЕЛО ИЛИНДЕН, МАРИНО И ДЕЛ ОД КО КАДИНО ЛОКАЛИТЕТ А, МОДУЛ 1, ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ, ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Индустриски Зони Марино и Кадино Локалитети 13-14-15-16-17-18-19
СЕА Форма Локалитет А
Формулари за неспроведување на Стратешка оцена за влијание врз животна средина за Урбанистички план за Илинден, Марино
Одлука за неспроведување на Стратешка оцена за влијание врз животна средина за Урбанистички план за Локалитет Ограѓа
Нацрт извештај за стрaтегиска оцена за дел од Блок 4
Локалитет Јака Индивидуално домување со хотелски сместувачки капацитети
Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на животна средина за ЛУПД за базна станица во Кадино
ЛУПД за откупно-пеработувачки центар во Кадино
Извештај за стратегиска оцена за ЛУПД за откупно-преработувачки центар во Кадино
Извештај за стратегиска оцена на животната средина за урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, за дел од Блок 1, Општина Илинден
Локална урбанистичка планска документација за базна станица во Кадино
Планирана-синтезен
Формулари за спроведување на стратегиска оцена
Документација - поширока околина
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена
НАЦРТ Б - Дозвола за усогласување со оперативен план МАЈА Компани ДОО
НАЦРТ Б - Дозвола за усогласување со оперативен план Кока Фарм-Боил
НАЦРТ Б - Дозвола за усогласување со оперативен план ФРЕШ ФАРМ ДОО
ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СОЛАРНА ЦЕНТРАЛА ВО КАДИНО
ФОРМУЛАРИ ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СОЖС ЗА УРБАН БЛОК 4
НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СОЖС ЗА УРБАН БЛОК 18 ОПШТИНА ИЛИНДЕН
ОБЈАВА ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГЗ - 14.23 и 14.24
СЕА Форма - соларна централа
СЕА Форма - стопански комплекс Миладиновци
СЕА Форма - откупен центар
Прилог УБ18 - стратегиска оцена - формулари
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА УПВНМ ИЛИНДЕН ЗА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС БЕЛИМБЕГОВО, БЛОК 5 ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА, ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013