ПОВТОРЕНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

Објавено на: 23.01.2018 - 11:57

Врз основа на член 22 од Законот за локалнатa самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02), a во врска со член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр.199/14, бр.44/15, бр.193/15, бр.217/15, бр.31/16 и бр.163/16), Градоначалникот на општина Илинден го дава следното

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Се известуваат физичките и правните лица од конкретното подрачје опфатено со Измена и дополна на урбанистички план вон населено место Илинден, субјектите кои ги вршат работите од областа на заштита на животната средина, заштита на културното наследство, заштитата и спасувањето, здравствената заштита, социјалната заштита, образованието, земјоделието, водостопанството, транспортот и врските, воздухопловството, безбедноста, јавните патишта и субјектите надлежни за изградба и одржување на сообраќајна, водоводна, канализациона, електроенергетска, телекомуникациска, топловодна и гасоводна инфраструктура дека Градоначалникот на општина Илинден донесе Решение за организирање

 

ПОВТОРЕНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

по Измена и дополна на урбанистички план вон населено место Урбан Блок 2 од Урбанистички план вон населено место за дел од стопански комплекс Илинден Урбан блок 1, 2, 3 и 4 општина Илинден плански период 2016-2026

 

Повторената јавна анкета по Измена и дополна на урбанистички план вон населено место Урбан Блок 2 од Урбанистички план вон населено место за дел од стопански комплекс Илинден Урбан блок 1, 2, 3 и 4 општина Илинден плански период 2016-2026 ќе се спроведе во електронска форма преку информациски систем е-урбанизам и со излагање на предлог планот на јавно место во просториите на општина Илинден, во просториите на Дом на култура Илинден и на општинската интернет страница www.ilinden.gov.mk.

Соопштението за организирање на повторената јавна презентација и јавна анкета е објавено во јавните гласила и во информацискиот систем е-урбанизам. 

Повторената јавна анкетa ќе трае 5 (пет) работни дена од 29.01.2018 година до 02.02.2018 година.

Повторената јавна презентација ќе се одржи на 30.01.2018 година (Вторник), со почеток во 13,00 часот во просториите на општина Илинден.

Во споменатиот рок, заинтересираните физички и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, субјектите кои ги вршат работите од областа на заштита на животната средина, заштита на културното наследство, заштитата и спасувањето, здравствената заштита, социјалната заштита, образованието, земјоделието, водостопанството, транспортот и врските, воздухопловството, безбедноста, јавните патишта и субјектите надлежни за изградба и одржување на сообраќајна, водоводна, канализациона, електроенергетска, телекомуникациска, топловодна и гасоводна инфраструктура можат да доставуваат забелешки и предлози на анкетни листови, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.

 Измената и дополната на урбанистички план вон населено место Урбан Блок 2 од Урбанистички план вон населено место за дел од стопански комплекс Илинден Урбан блок 1, 2, 3 и 4 општина Илинден плански период 2016-2026 е изработена од Друштво за просторни и урбанистички планови, инженеринг и др. ГОПЛАН ДОО Гостивар со технички број 39/16, Декември 2017 година.

Целта на изработка на Урбанистичкиот план е создавање на услови за планирани организарани простори и одредување на намена за поедини градежни парцели со компатибилни класи на намени на основната класа на намена која е дефинирана со плански документи, планирање на површини за градба на објекти со придружни и пратечки содржини, дефинирање на оптимални решенија и водови на системот за организирање на основните функции, и тоа имајќи ги во предвид природните погодности и ограничувања како и создадениот матерјален фонд, преку анализа на постојната состојба и создавање на основна концепција за планираните површини со конкретни решенија. Главна цел е уредување и организирање на просторот преку: одредување на градежни парцели, планирање на градежни парцели, утврдување на параметрите за големината на површините за градба врз основа на нормите за планирање, утврдување на системот на инфраструктурно опслужување на планираните содржини, приклучок на локацијата со електрична енергија, и др. Инфрастуктура, да ги утврди параметрите и насоките за изработка на соодветна Проектна документација согласно важечката законска регулатива, кои ќе се изработат согласно член 51 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.в.на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), како и да ги пропише општите и посебни услови за градење, преку параметри, кои се потребни за изработување на основни проекти за изградба.Границата на планскиот опфат е прикажана во графичките прилози и е дефинирана на следниот начин:

Вкупната површина опфатена во рамките на опишаните граници изнесува 7,6 ха.

Границата на планскиот опфат ги има следните координати:

 

 

Бр.

 

X

 

Y

1.

7548285.8639

4651076.4092

2.

7548285.2942

4651066.6134

3.

7548366.1605

4651048.6452

4.

7548457.4634

4651027.8947

5.

7548441.8786

4651128.6489

6.

7548440.7155

4651139.2926

7.

7548440.9520

4651157.5123

8.

7548443.3028

4651172.9203

9.

7548448.8567

4651198.0181

10.

7548468.4130

4651287.8787

11.

7548472.0710

4651317.9790

12.

7548473.0098

4651351.6817

13.

7548468.5846

4651389.7981

14.

7548461.0707

4651422.2554

15.

7548440.4304

4651478.6706

16.

7548395.1460

4651595.2835

17.

7548382.0458

4651630.3486

18.

7548371.6884

4651672.4022

19.

7548369.0891

4651692.0637

20.

7548367.5323

4651731.7576

21.

7548369.1273

4651751.0099

22.

7548373.3614

4651768.6532

23.

7548382.2671

4651796.3410

24.

7548383.4807

4651800.6623

25.

7548372.5518

4651804.7266

26.

7548367.6135

4651794.0506

27.

7548360.9852

4651768.4094

28.

7548358.6247

4651755.8567

29.

7548355.5921

4651713.9754

30.

7548356.9887

4651670.1534

31.

7548354.4659

4651603.9194

32.

7548344.2008

4651531.3430

33.

7548325.1303

4651395.2694

34.

7548302.5600

4651223.7140

35.

7548289.6082

4651108.1320

36.

7548285.7627

4651074.0560

 

Анкетните листови за учество во повторената јавна анкета може да се подигнат во просториите на  Општина Илинден, преку информацискиот систем e-urbanizam и на општинската интернет страница  - ЛИНК тука.

ПРИЛОГ: СИНТЕЗЕН ПЛАН

Остави коментар

Податоците од ова поле нема да бидат никаде јавно објавени.
  • Адресите на web страниците и e-mail адресите автоматски се претвораат во линкови.
  • Автоматско додавање на нов ред.
  • You may use [swf file="song.mp3"] to display Flash files inline

Повеќе информации во врска со опциите за форматирање

Image CAPTCHA
Внесете ги карактерите прикажани на сликата.

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013