Ј.К.П. “Илинден”

Published on: 12.12.2011 - 15:52

 

Во рамките на Општина Илинден активно работи Јавното комунално претпријатие “Илинден”. 
Ј.К.П. “Илинден” е основано во 1998 година, за вршење на дејности од јавен интерес. Заради организирање и квалитетно вршење на комунални дејности и стопанисување со објекти на комуналната инфраструктура од локален карактер, кои се протегаат или служат за давање на комунални услуги на подрачјето на Општина Илинден.
Ј.К.П. “Илинден” е ангажирано во вршење на следниве дејности:

  • Собирање на јавна чистота, чистење на јавни површини, уредување на паркови, зеленило, парк-шуми, садење на  ниска и висока вегетација
  • Одржување на патишта и улици
  • Одржување на јавно осветлување

Во почетокот на основањето на оваа Јавно Комунално Претпријатие,се вработија 10 луѓе, а моментално се вработени 80 работници.

 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за управување со отпад на територијата на Општина Илинден 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА за одржување јавна чистота на подрачјето на Општина Илинден 

 

Документи:

Годишна сметка ЈКП Илинден 2011

Годишна сметка ЈКП Илинден 2012

Годишна сметка ЈКП Илинден 2016

Програма за одржување јавна чистота 2013

Програма за работа - сектор канализација

Програма за собирање и транспортирање на комунален цврст отпад 2013

Програма за зимско одржување 2012-2013

Извештај за работа на ЈКП Илинден 2013 година

Програма за одржување јавна  чистота за 2014

Програма за собирање и транспортирање комунален цврст отпад за 2014 година

Програма за спортски активности за 2014 година

Извештај за работа на ЈКП Илинден 2014 година

Програма за одржување на општински улици и патишта 2015

Програма за гробишта 2015

Програма за одржување на јавна чистота 2015

Програма за одржување на јавно осветлување 2015

Програма за оџачарски услуги 2015

Програма за управување со отпад 2015

 

Контакт:

jkpilinden@yahoo.com

02/2573-077

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Теми во фокусот на вниманието

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013