Урбанистички Планови

Published on: 03.11.2015 - 14:22

Со донесените урбанистички планови преку ГИС порталот на Агенцијата за Катастар на недвижности на сите заинтересирани правни и физички лица им се овозможи интегриран пристап до податоците за недвижностите на подрачјето на Општината. ГИС-Портал кликајте тука

 

Урбанистички Планови за Илинден донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-2660/4 од 28.10.2015 г.

Урбанистички План за Илинден

Урбанистички План за Илинден - Блокови


Урбанистички Планови за Марино донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-2429/3 од 24.09.2015 г.

Урбанистички План за Марино

Урбанистички План за Марино Блок 4

Урбанистички План за Марино Блок 6

Урбанистички План за Марино Блок 9

Урбанистички План за Марино Блок 12


Урбанистички Планови за Кадино донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-2310/3 од 11.09.2015 г.

Урбанистички План за Кадино

Урбанистички План за Кадино Блок 2

Урбанистички План за Кадино Блок 3

Урбанистички План за Кадино Блок 12

Урбанистички План за Кадино Блок 16

Урбанистички План за Кадино Блок 17

Урбанистички План за Кадино Блок 19


Урбанистички план за Илинден, Марино и дел од КО Кадино Блок 32 - (населба Јака) донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-2097/7 од 21.08.2012 г.

Урбанистички план за Илинден, Марино и дел од КО Кадино Блок 32


 

Урбанистички план за Илинден, Марино и дел од КО Кадино за Стопански комплекс Урбан блок 29, Локалитет 14 и 15 донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-1671/5 од 08.10.2009 г.

Урбанистички план за Илинден, Марино и дел од КО Кадино за Стопански комплекс Урбан блок 29, Локалитет 14 и 15


Урбанистички план вон населено место за дел од Стопански комплекс Илинден Урбан блок 1,2,3 и 4 донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-464/3 од 13.03.2009 г.

Урбанистички план вон населено место за дел од Стопански комплекс Илинден Урбан блок 1,2,3 и 4


Урбанистички план вон населено место Илинден за дел од Стопански комплекс КО Илинден Урбан блок 1 донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-1313/3 од 30.06.2010 г.

Урбанистички план вон населено место Илинден за дел од Стопански комплекс КО Илинден Урбан блок 1

УБ1 АУП за поделба на ГП1.2

УБ1 АУП за поделба на ГП1.4

УБ3 АУП за поделба на ГП3.4, 3.5 и 3.6

УБ4 АУП за поделба на ГП4.6



Урбанистички план вон населено место-Стопански комплекс Блок 5 донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-2097/5 од 21.08.2012 г.

Урбанистички план вон населено место-Стопански комплекс Блок 5

Урбанистички план вон населено место Илинден за производство, сервиси, комерцијални и деловни намени Локалитет Карагач донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-432/2 од 22.02.2008 г.

Урбанистички план вон населено место Илинден за производство, сервиси, комерцијални и деловни намени Локалитет Карагач


Урбанистички план вон населено место за производство, сервиси, комерцијални и деловни намени Локалитет Карагач Урбани блокови 5,6 и 9 донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-1196/3 од 10.06.2010 г.

Урбанистички план вон населено место за производство, сервиси, комерцијални и деловни намени Локалитет Карагач Урбани блокови 5,6 и 9

Урбанистички план вон населено место Миладиновци за индустриски комплекс Рафинерија на нафта Окта Миладиновци донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број  07-3495/3 од 30.12.2013 г.

Урбанистички план вон населено место Миладиновци за индустриски комплекс Рафинерија на нафта Окта Миладиновци


 

Измена и дополна на Урбанистички план за Илинден Локалитет Дом на култура донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број  07-102/4 од 23.01.2008 г.

Измена и дополна на Урбанистички план за Илинден Локалитет Дом на култура

Урбанистички план за Илинден, Марино и дел од КО Кадино за Локалитет Ограѓа донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-1322/2 од 27.07.2009 г.

Урбанистички план за Илинден, Марино и дел од КО Кадино за Локалитет Ограѓа

Урбанистички план за Илинден, Марино и дел од КО Кадино Локалитет Ограѓа, ГП 1.2 (измена и дополнување)  донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-1886/5 од 10.06.2013 г.

Урбанистички план за Илинден, Марино и дел од КО Кадино Локалитет Ограѓа, ГП 1.2 (измена и дополнување)

Урбанистички план за Кадино и Мралино Локалитет Горна Јурија 1, Урбан блок 5 помеѓу ул.1, ул.2, ул.3, ул.4 и ул.5 изменување и дополнување - донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-1671/6 од 08.10.2009 г.

Урбанистички план за Кадино и Мралино Локалитет Горна Јурија 1, Урбан блок 5 помеѓу ул.1, ул.2, ул.3, ул.4 и ул.5 изменување и дополнување

Урбанистички план за Илинден, Марино и дел од КО Кадино измена и дополнување на дел од Локалитет А Модул 1 донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-2861/6 од 21.10.2013 г.

Урбанистички план за Илинден, Марино и дел од КО Кадино измена и дополнување на дел од Локалитет А Модул 1


 

Урбанистички план за село Илинден-Блок 22

Измена и дополнување на урбанистички план за село Илинден-Блок 22 со разработка на Блок 22

 

Урбанистички план вон населено место Илинден за дел од стопански комплекс КО Илинден-УБ1

Урбанистички план вон населено место Илинден за дел од стопански комплекс КО Илинден - УБ1-(измена и дополна)

 

Урбанистички план за Илинден за Блок 13

Урбанистички план за Илинден за Блок 13 - измена и дополна (плански период 2017-2027) со површина од 8,14 ха

 

Измена и дополна на урбанистички план вон населено место урбан блок 2

Измена и дополна на урбанистички план вон населено место урбан блок 2 од урбанистички план вон населено место за дел од стопански комплекс Илинден урбан блок 1,2,3 и 4

АРХИВА

Општи Акти:

Општ Акт за Бучинци  07-2969/10 од 23.12.2015

Општ Акт за Дељадровци 07-133/5 од 22.01.2016

Општ Акт за Текија 07-133/6 од 22.01.2016

Општ Акт за Мршевци 07-2969/9 од 23.12.2015

Општ Акт Бунарџик 07-2753 од 04.02.2016

Општ Акт Ајватовци 07-2754 oд 04.02.2016

Општ Акт Мралино 07-638/3 од 16.03.2016

Општ Акт Миладиновци 07-942/4 од 28.04.2016

Општ Акт Бујковци 07-1345/4 од 23.06.2016

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Теми во фокусот на вниманието

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013