Урбанизам и комунални дејности

Објавено на: 12.07.2010 - 15:36

Документи

Анкетен лист
Анкетен лист за разработка на Блок 21 УПС Илинден измена и дополнување
Анкетен лист за ГП во Блок 20 КО Марино
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN (ESMP) CHECKLIST Rehabilitation of existing road, St. “532” in Municipality of Ilinden
КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ (ПУЖСССА) Реконструкција на постоен пат, ул. „532“ во општина Илинден
ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за реконструкција на постоен пат, ул. „532“ во општина Илинден во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта
Формулар за коментари
Одлука и формулари за неспроведување на стратегиска оцена за УПВНМ Илинден за лесна и незагадувачка индустрија - Г2 на КП 2404/1 КО Илинден вгр, Општина Илинден
Одлука и формулари за неспроведување на стратегиска оцена за УПВНМ Илинден за изградба на стопански комплекс со основна класа на намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија - Ајватовски пат, КО Илинден вгр, Општина Илинден
Анкетен лист
Анкетен лист-ЛУПД со намена Г2 -лесна и незагадувачка индустрија на КП 812/1, 812/2, 811/1, 811/2 и 811/3 КО Илинден
Анкетен лист
Одлука и Формулари за Неспроведување на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина за плански документ ЛУПД (Локална урбанистичко-планска документација) со намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија на КП 812/1, 812/2, 811/1, 811/2, 811/3,
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за ЛУПД со намена А4 - времено сместување, за формирање на ГП на КП 4/8 и дел од КП 4/10 КО Кадино, Општина Илинден
Формулари за неспроведување на стратегиска оцена за ЛУПД со намена А4 - времено сместување, за формирање на ГП на КП 4/8 и дел од КП 4/10 КО Кадино, Општина Илинден
Анкетен лист
Пошироко опкружување на Локална Урбанистичко-планска документација со намена А4 времено сместување, за формирање на градежна парцела на КП 4/8 и дел од КП 4/10 КО Кадино, Општина Илинден
Пошироко опкружување на Локална Урбанистичко-планска документација со намена А4 времено сместување, за формирање на градежна парцела на КП 4/8 и дел од КП 4/10 КО Кадино, Општина Илинден
Локална Урбанистичко-планска документација со намена А4 времено сместување, за формирање на градежна парцела на КП 4/8 и дел од КП 4/10 КО Кадино, Општина Илинден
УПВНМ за дел од стопански комплекс Илинден Блок 1 Општина Илинден
АУП за спојување на ГП 1.04 и ГП 1.19 и препарцелација на ГП 1.02КО Илинден вгр, О. Илинден (Г2-лесна и незагадувацка индустрија) согласно УПВНМ Илинден за дел од стопански комплекс КО Илинден -УБ1-измена и дополна
Анкетен лист
Анкетен лист
АНКЕТЕН ЛИСТ
Анкетен лист
Одлука за неспроведуванје на стратегиска оцена
БАРАЊЕ/ИНИЦИЈАТИВА за изработка на урбанистички план / урбанистичка-планска документација
Анкетен лист
Анкетен лист
Синтезен план
Анкетен лист
Синтезен план
Анкетен лист
Синтезен план
Анкетен лист
Синтезен план
Анкетен лист
ПОСТАПКА НА ВОДЕЊЕ НА УПРАВНИ ПРЕДМЕТИ ВО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ
Тарифа на административни такси
Барање за урбана опрема
Барање за издавање на уверение за постапка за акн
Анкетен лист 104
Анкетен лист 103
Анкетен лист 102
Анкетен лист 101
Анкетен лист блок 22
Графика
Анкетен лист
Анкетен лист за јавна презентација
Јавен повик 02-02-2016

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013