ЈКП "Илинден"

Објавено на: 15.07.2009 - 01:13

Во рамките на Општина Илинден активно работи Јавното комунално претпријатие “Илинден”.
Ј.К.П. “Илинден” е основано во 1998 година, за вршење на дејности од јавен интерес. Заради организирање и квалитетно вршење на комунални дејности и стопанисување со објекти на комуналната инфраструктура од локален карактер, кои се протегаат или служат за давање на комунални услуги на подрачјето на Општина Илинден.
Ј.К.П. “Илинден” е ангажирано во вршење на следниве дејности:

  • Собирање на јавна чистота, чистење на јавни површини, уредување на паркови, зеленило, парк-шуми, садење на  ниска и висока вегетација
  • Одржување на патишта и улици
  • Одржување на јавно осветлување

Во почетокот на основањето на оваа Јавно Комунално Претпријатие,се вработија 10 луѓе,а моментално се вработени 80 работници.

 

ПОВЕЌЕ ЗА ЈКП ИЛИНДЕН - кликај тука

 

За подобрување на услугите за снабдување со чиста вода за пиење, се формираше во 2008 година ЈКП „Водовод“, надлежностите на ЈКП „Водовод“ се:

  • Зафаќање, препумпување, обработка и дистрибуција на здрава вода за пиење до корисниците
  • Приклучување на домаќинства на водоводната мрежа
  • Одржување на водоводната мрежа

 

Јавното Комунално Претпријатие „Водовод“ експлоатира и одржува, односно стопанисува со водоводната мрежа  и  со водоводните приклучоци.

Општина Илинден со вода за пиење се снабдува од регионалниот водоводен систем. Како извориште на вода на овој систем се користат четири бунари со капацитет  на пумпите од 35 л/сек,односно со вкупен капацитет од 140 л/сек, лоцирани во атарот на н.м. Јурумлери.
Со пумпи, преку хлоринаторна станица и потисен цевковод водата се потиснува до резервоарите со вкупен капацитет од 1.500 м³, лоцирани во населените места Бунарџик (2 резервоари со капацитет од по 500 м3) и Ајватовци (1 резервоар со капацитет од 500м3).

 

ПОВЕЌЕ ЗА ЈКП ВОДОВОД - кликај тука

 

Контакт:

Телефон: 02/2572-671
Факс: 02/2550-578

jkpilinden@yahoo.com
vodovodjkp@yahoo.com

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013