ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

Објавено на: 29.04.2021 - 20:46

Врз основа член 22 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М.бр.5/02),а во врска со член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на Р.М.бр.199/14, бр.44/15, бр.193/15, бр.217/15, бр.31/16 и бр.163/16,) Градоначалникот на Oпштина Илинден го дава следното  

 

С  О  О  П  Ш  Т  Е  Н  И  Е 

 

     Се известуваат физичките и правните лица од конкретното подрачје опфатено со Урбанистички план за село  Марино со разработка на Блок 4, 6, 9, 12,  изменување и дополнување на Блок 9,   Општина Илинден, плански период 2020-2025 год.  изработен од ДПТУ ПЕОЛЕО  ДООЕЛ Скопје, со тех. број 0701-07-1/20, од април 2021 година, како и субјектите кои ги вршат работите од областа на заштита на животната средина ,заштита на културното наследство,заштитата и спасувањето, здавствената заштита, социјалната заштита, образованието, земјоделието, водостопанството, транспортот и врските, воздухопловството, безбедноста, јавните патишта и субјектите надлежни за изградба и одржување на сообраќајна, водоводна, канализациона, електроенергетска, телекомуникациска, топловодна и гасоводна инфраструктура, дека Градоначалникот на Општина Илинден донесе Решение за организирање 

 

                            ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА  

 

За Урбанистички план за село Марино со разработка на Блок 4, 6, 9, 12, изменување и дополнување на Блок 9, Општина Илинден,  плански период 2020-2025 год.  изработен од ДПТУ ПЕОЛЕО  ДООЕЛ Скопје, со тех. број 0701-07-1/20, од април 2021 година.

Јавната анкета за  Урбанистички план за село Марино со разработка на Блок 4, 6, 9, 12,  изменување и дополнување на Блок 9,  Општина Илинден, плански период 2020-2025 год.  изработен од ДПТУ ПЕОЛЕО  ДООЕЛ Скопје, со тех. број 0701-07-1/20, од април 2021 година, ќе се спроведе во електронска форма преку информацискиот  систем е-урбанизам и со излагање на предлог планот на јавно место во просториите на општина Илинден, во просториите на Дом на култура Илинден, Дом на култура Марино  и на општинската интернет страница – www.ilinden.gov.mk 

Соопштението за организирање на јавна презентација и јавна анкета е објавено во две јавни  гласила и во информацискиот систем е-урбанизам. 

Јавната анкета ќе трае 5 (пет) работни дена од ­­07.05.2021 година (петок), до 13.05.2021 година (четврток).

Јавната презентација ќе се одржи на 12.05.2021 година (среда),  со почеток во 13,00 часот во просториите на Дом на култура  Илинден.

     Во споменатиот рок, заинтересираните физички и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, субјектите кои ги вршат работите од областа на заштита на животната средина, заштита на културното наследство, заштита и спасувањетo, здравствената заштита, социјалната заштита, образованието, земјоделието, водостопанството, транспортот и врските, воздухопловството, безбедноста, јавните патишта и субјектите надлежни за изградба и одржување на сообраќајна, водоводна, канализациона, електроенергетска, телекомуникациска, топловодна и гасоводна инфраструктура можат да доставуваат забелешки и предлози на анкетни листови, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.

     Горе споменатата планска документација е изработена од  ДПТУ ПЕОЛЕО  ДООЕЛ Скопје со технички број 0701-07-1/20 од април 2021 година.

 

Цел на изработка на Урбанистичкиот план:

  Предложената планска концепција треба да овозможи услови за реално спроведување на Урбанистичкиот план кој се базира на претходно анализирани фактори;

  • • препарцелација на градежните парцели и реорганизација на просторот согласно

потребите на корисниците на земјиштето и сопственоста со уточнување на

меѓусебните граници на планираните градежни парцели со катастарските

парцели, со цел непречена реализација;

  • • Почитување на постојната инфраструктура и нејзина доизградба,
  • • Почитување на намената на просторот во согласност со поставките и насоките

дадени во УПС  Марино

  • • Решавање на сообраќајната инфраструктура со почитување на приватната

сопственост на земјиштето со цел да не се задолжува Општина Илинден со

експропријација , а да се овозможи пристап за ГП 9.6 и ГП 9.10 од ул.Н14 и

подобри пристапот на специјални возила - противпожарни и амбулантни возила.

  • • Со доследна примена на законската регулатива да се обезбеди целосна

реализација на планот со оглед дека површината на планскиот опфат не е потполно изградено земјиште.

    Предметниот плански опфат се наоѓа во западниот дел од важечкиот Урбанистички план за село Марино  со разработка на блок 4,6,9,12, Општина Илинден, донесен со одлука на Советот на Општина Илинден бр. 07-2429/3 од 24.09.2015 год.

Границите на планскиот опфат се следни:

  Планскиот опфат го опфаќа Блок 9, согласно поделбата од Урбанистички план зa с.Марино. 

Границата за плански опфат е дефинирана со Урбанистички план за с.Марино Блок 9, и тоа: 

Од Североисток: по осовина на ул. “Н2“ ,

Од Југо исток: по осовина на ул. “Н14 “ ,

Од Исток: по осовина на ул. “ул. Н15 ”,и “ул. Н18”

Според опишаните граници за Урбанистички план за с.Марино со разработка на

Блок 4,6,9,12 вкупната површина на планскиот опфат изнесува 61354,07м2

односно 6,13 ха:

Истата површина ќе се применува при изработка на Урбанистички план зa с.Марино со разработка на Блок 4,6,9,12, Измена и дополна на Блок 9, Општина Илинден во рамките на катастaрските парцели од КО Марино; 

Во рамките на вака дефинираниот простор опфатени се следните катастерски

парцели: КО Марино  247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/5, 247/6, 247/7, 247/8, 247/9, 247/10, 247/11, 2247/12, 247/13, 247/14, 247/15, 247/16,247/17,247/18,247/19,382,248/1,248/2,249 и 2440/2

 

 

   Прекршни точки на планскиот опфат се следни:

 р.бр.  y                x

1. 7549103.87  4649747.41              20. radius 53.0000

2. 7549114.47  4649755.52              21. start angle 60.6242

3. 7549122.97  4649763.09              22. end angle 24.4116

4. 7548986.14  4649797.29              23. 7548755.93 4649631.31

5. 7548986.20 4649797.53               24.7548774.57  4649590.24

6. 7548965.24 4649802.95               25.7548781.6  4649576.06

7. 7548871.18 4649827.84               26.7548788.69  4649561.60

8. 7548764.50 4649856.05               27. 7548813.74   4649573.89

9. 7548770.57 4649739.10               28. 7548840.59   4649581.89

10. 29 7548885.59 4649593             29. 7548885.59   4649593.17

11. 30 7548895.07 4649597             30. 7548895.07  4649597.49

12. 31 7548944.74 4649624             31. 7548944.74  4649624.63

13. 32 7548959.49 4649633             32. 7548959.49  4649633.65

14. 33 7549001.39 4649665             33. 7549001.39  4649665.70

15. 7548763.83 4649710.35             34. 7549042.91  4649697.46

16. 7548733.17 4649655.88             35. 7549044.0  4649695.57

17. 7548733.66 4649655.60             36. 7549075.87  4649723.29

18. bulge – 0.1593                            37. 7549085.13  4649731.8

19.center X=7548707,67  Y=464

 

  Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во просториите на Општина Илинден, преку информацискиот систем e-urbanizam  и на општинската интернет страница.

ПРИЛОЗИ:

АНКЕТЕН ЛИСТ

Остави коментар

Податоците од ова поле нема да бидат никаде јавно објавени.
  • Адресите на web страниците и e-mail адресите автоматски се претвораат во линкови.
  • Автоматско додавање на нов ред.
  • You may use [swf file="song.mp3"] to display Flash files inline

Повеќе информации во врска со опциите за форматирање

Image CAPTCHA
Внесете ги карактерите прикажани на сликата.

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013